Menu Zamknij

 

O PROJEKCIE

CO OFERUJEMY?

Projekt „Innowacyjny biznes” to projekt dotacyjny, w którym można otrzymać wsparcie finansowe:

 • dotację jednorazową (w kwocie 23050,00 zł),
 • wsparcie pomostowe (12 x 2250 zł = 27000 zł).

Łącznie można uzyskać zatem 50.050,00 zł – ale to nie wszystko! W projekcie oferowany jest również blok szkoleniowo-doradczy, stypendia szkoleniowe, obiady, zwroty kosztów dojazdu i opieki nad dziećmi bądź osobami zależnymi, materiały szkoleniowo-dydaktyczne, a także kontakty biznesowe.

Więcej: WSPARCIE W PROJEKCIE.

„Innowacyjny biznes” – nr projektu RPLD.08.03.01-10-0101/19

Sprawdź informacje o projekcie w serwisie rządowym: MAPA DOTACJI.

Zobacz listę z wynikami konkursu, w którym wygrał nasz projekt, udowadniając, że jest najlepszy:

Lista wyników na stronie FunduszeEuropejskie.gov.pl


DO KOGO SKIEROWANY JEST PROJEKT?

Projekt jest skierowany do osób w wieku powyżej 30 lat (począwszy od dnia 30. urodzin), które zamieszkują – w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (art. 25 kc) – na obszarze województwa łódzkiego.

Grupę docelową stanowić będzie 100 osób (60 kobiet /40 mężczyzn) po 30 r.ż., które pozostają bez pracy (zarówno osoby zarejestrowane w PUP jako bezrobotne, jak i bierne zawodowo), zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

Dodatkowym, niezbędnym warunkiem, aby móc skorzystać ze wsparcia w projekcie jest należenie do co najmniej jednej z poniższych grup:

 • osoby po 50 roku życia,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby o niskich kwalifikacjach (rozumianych jako wykształcenie co najwyżej średnie).

Uwaga! Projekt zakłada również przyjęcie do liczby maksymalnie 20% bezrobotnych uczestników projektu mężczyzn w wieku 30-49 lat, którzy nie spełniają warunek długotrwałej bezrobotności, niepełnosprawności i niskich kwalifikacji. Liczba ta zależna jest od proporcji przyjętych osób biernych/bezrobotnych i zależy od tej drugiej wartości – może wynosić więc od około 8 do 20 osób.

Czyli:

 • jesteś bezrobotną lub bierną zawodowo kobietą i masz powyżej 30 lat oraz mieszkasz na terenie woj. łódzkiego – jesteś osobą kwalifikowalną w projekcie;
 • jesteś bezrobotnym lub biernym zawodowo mężczyzną i masz powyżej 30 lat oraz mieszkasz na terenie woj. łódzkiego – żeby być osobą kwalifikowalną w projekcie musisz mieć albo ukończone dodatkowo 50 lat, albo być długotrwale (pow. roku) bezrobotnym/biernym zawodowo, albo mieć orzeczenie o niepełnosprawności, albo być osobą o niskich kwalifikacjach, przez co rozumie się wykształcenie niższe niż wykształcenie ponadlicealne (obejmuje: brak wykształcenia, wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne ogólnokształcące, ponadgimnazjalne zawodowe i zasadnicze zawodowe). Wystarczy spełnić tylko jeden z warunków dodatkowych!
 • jeśli jesteś zaś bezrobotnym lub biernym zawodowo mężczyzną i masz ukończone 30 lat oraz mieszkasz na terenie woj. lódzkiego, ale nie spełniasz innych warunków opisanych w akapicie powyżej – nie przejmuj się i również złóż formularz. Mamy kilkanaście miejsc zarezerwowanych dla takich osób (do maksymalnie 20% bezrobotnych uczestników w projekcie).

Zgodnie z wytycznymi uzyskanymi od Wojewódzkiego Urzędu Pracy w projekcie kwalifikowalni są emeryci, renciści oraz kobiety będące na bezpłatnym urlopie macierzyńskim lub bezpłatnym urlopie rodzicielskim, a także kobiety będące na urlopie wychowawczym (nawet w trakcie trwającego jeszcze stosunku pracy). Jeśli nie wiesz, czy spełniasz kryteria kwalifikowalności, to napisz do nas, sprawdzimy to wspólnie! 🙂 Możesz również zapoznać się z informacjami, które umieściliśmy na podstronie:

Definicje osoby biernej zawodowo i osoby bezrobotnej.


JAKIE POWIATY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO?

Warto dodać jeszcze dwa warunki, który musi spełnić nasz projekt, a które dotyczą uczestników.

 1. Minimalnie 60 osób (60% uczestników) musi być mieszkańcami powiatów:
 • brzezińskiego, kutnowskiego, łaskiego, łęczyckiego, łódzkiego wschodniego, pabianickiego, pajęczańskiego, poddębickiego, tomaszowskiego, wieluńskiego, zduńskowolskiego i zgierskiego.

ORAZ

2. Minimalnie 60 osób (60% uczestników) musi być mieszkańcami powiatów:

 • bełchatowskiego, brzezińskiego, kutnowskiego, łaskiego, łęczyckiego, łowickiego, opoczyńskiego, pajęczańskiego, piotrkowskiego, poddębickiego, radomszczańskiego, rawskiego, sieradzkiego, skierniewickiego, tomaszowskiego, wieluńskiego i wieruszowskiego.

  CO TO OZNACZA?

  Ponieważ powiaty: brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, pajęczański, poddębicki, tomaszowski, wieluński są w obu listach, wystarczy (de facto), że 60% osób będzie mieszkańcami tych powiatów (części wspólnej z dwóch wyżej opisanych grup powiatów). Te powiaty są szczególnie traktowane priorytetowo – ich mieszkańcy, spełniający warunki kwalifikowalności, dostaną dodatkowe 20 punktów do rekrutacji.

  Pozostali kandydaci z powiatów takich jak: łódzki wschodni, pabianicki, zduńskowolski, zgierski, bełchatowski, łowicki, opoczyński, piotrkowski, radomszczański, rawski, sieradzki, skierniewicki i wieruszowski – dostaną 10 punktów dodatkowych.

  Niewymienione pozostałe powiaty z woj. łódzkiego – niestety, bez punktów dodatkowych (a dodatkowo możemy ich przyjąć bardzo ograniczoną liczbę – zależną od spełnienia wyżej opisanych warunków). To miasta na prawach powiatu: Łódź, Piotrków Trybunalski i Skierniewice.

  Wiemy, że to skomplikowane, ale takie są kryteria rekrutacji, zgodne z założeniami projektu. Opisano to szczegółowo w regulaminie rekrutacji (link niebawem). Dodatkowo umieszczamy mapkę poniżej.

  Nie ma znaczenia fakt zameldowania. Najważniejszy jest fakt mieszkania pod danym adresem – kandydat na uczestnika podaje adres zamieszkania w formularzu rekrutacyjnym – jest to swoiste oświadczenie kandydata.

  • Aktualizacja z dnia 18.05.2020:
   Obecnie prowadzony jest nabór tylko dla mieszkańców powiatów: bełchatowskiego, brzezińskiego, kutnowskiego, łaskiego, łęczyckiego, łowickiego, opoczyńskiego, pajęczańskiego, piotrkowskiego, poddębickiego, radomszczańskiego, rawskiego, sieradzkiego, skierniewickiego, tomaszowskiego, wieluńskiego i wieruszowskiego.
  • Nie przyjmujemy już formularzy od mieszkańców miast na prawach powiatu: Łodzi, Piotrkowa Trybunalskiego i Skierniewic oraz pozostałych powiatów woj. łódzkiego, które nie są opisane powyżej.
  • Wydłużenie naboru dla mieszkańców powiatów opisanych powyżej zostało spowodowane analizą zgłoszeń, które wpłynęły do biura projektu oraz faktem, że mieszkańcy dwóch określonych grup powiatów (por. regulamin rekrutacji, §11 ust. 9) mają zagwarantowane pule miejsc, wynoszącą odpowiednio po 60%. Brakuje obecnie mieszkańców tej grupy powiatów.

  MAPA POWIATÓW

  Mieszkańcy powiatów na pomarańczo dostaną 20 pkt. Mieszkańcy powiatów na żółto 10 pkt.

  Województwo Łódzkie mapa powiatów
  Województwo Łódzkie – mapa powiatów punktowanych. Opracowano na podstawie mamy dostępnej na podstawie Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wojewodzkie_lodzkie_adm.png.

W zakładce Rekrutacja jest regulamin rekrutacji, zawierający więcej informacji o kwalifikowalności osób do projektu oraz o procesie rekrutacji. Koniecznie przeczytaj ten dokument, zanim złożyć formularz rekrutacyjny. Musisz wiedzieć wszystko o kwalifikowalności, by nie zrobić błędu i nie złożyć fałszywego oświadczenia (za co grozi nawet kara pozbawienia wolności).

 

NABÓR DO I EDYCJI PROJEKTU ROZPOCZĄŁ SIĘ W DNIU 04.05.2020 I NADAL TRWA.

Nabór do II edycji – orientacyjny termin startu naboru: czerwiec/lipiec 2020. Aby nic nie pominąć, zapisz się do newslettera.


Zobacz również – WSPARCIE W PROJEKCIE.

Masz pytania, wątpliwości? Zadzwoń lub przyjedź do nas – dane kontaktowe znajdziesz na głównej stronie.

Projekt realizuje firma „Flight Level” Dominik Majewski.

 

Wartość projektu: 4 895 938,70 zł

Dofinansowanie Unii Europejskiej: 4 651 141,76 zł

Skip to content